Samenwerking met Wilde Ganzen voor prematuren unit

De afgelopen twee jaar hebben we als bestuur veel tijd en energie gestoken in het aanboren van nieuwe contacten en fondsenwerving. Dat begint langzaam zijn vruchten af te werpen en sinds kort zijn we partner van Wilde Ganzen! Wilde Ganzen ondersteunt kleine en middelgrote projecten en geniet landelijke bekendheid.  Ze ondersteunen voornamelijk ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders en daarmee past Wilde Ganzen uitstekend bij onze stichting. Het heeft even  geduurd voordat alles  rond was maar  begin mei is onze aanvraag definitief gehonoreerd. Als start van de samenwerking heeft  Wilde Ganzen  toegezegd bij te gaan dragen aan de realisatie van een nieuwe prematuren unit  in het Kabanga Hospital.

Het oude verloskunde gebouw doet nog steeds dienst maar is nodig aan een opknapbeurt toe. Het is de bedoeling om in 2018/2019  dit  gebouw om te  bouwen tot een prematuren unit en vervolgens en te voorzien van vereiste apparatuur en instrumentarium . Op dit moment is daar nauwelijks ruimte voor en deze categorie kinderen vereist speciale aandacht. Afgelopen jaren zijn artsen en verpleegkundigen bijgeschoold en het is nu tijd om de zorg voor prematuren en neonaten in Kabanga daadwerkelijk naar een hoger niveau te tillen.

De renovatie en verbouw gaat in totaal 15.000 euro kosten. Waarvan de stichting 9.333 euro bijdraagt,  de Wilde Ganzen 4.667 euro en het Kabanga Hospital zelf 1.000 euro.

Om dit project te kunnen realiseren zijn wij als stichting actief op zoek naar particulieren, bedrijven & instellingen die graag iets willen betekenen voor mensen in Tanzania en het werk van de stichting een warm hart toedragen. Via onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Uw bijdrage kunt u storten op het volgende rekening nummer (Rabobank): NL86RABO0119755483 t.a.v. st. Kabanga Hospital foundation o.v.v. prematuren unit

 

English Translation

Over the past two years, we as a board have spent a lot of time and energy in gaining new contacts and fundraising. Recently we have become partners with ‘Wilde Ganzen’! Wilde Ganzen supports small and medium-sized projects. They mainly support development projects that have been set up by local people on site in collaboration with enthusiastic dutchmen. That is why the work of the Wilde Ganzen fits well with the foundation’s way of working. It took a while before everything was finished, but at the beginning of May our application was finally approved. As start of our collaboration, Wilde Ganzen pledged to contribute to the realization of a new premature unit at Kabanga Hospital.

The old obstetrics building is still in service but there is need for a renovation. The intention is to convert this building into a premature unit in 2018/2019 and then to provide with the necessary equipment. In recent years, doctors and nurses have been trained and it is now time to actually raise the care for premature babies and neonates in Kabanga to a higher level.

The renovation will cost a total of 15,000 euros. Of which the foundation contributes 9,333 euros, the Wilde Ganzen 4,667 euros and the Kabanga Hospital itself 1,000 euros.

In order to be able to realize this project, we as a foundation are actively looking for private individuals, companies and institutions that would like to mean something for people in Tanzania and that support the work of the foundation. We keep you informed of developments via our website.

You can transfer your contribution to the following account number (Rabobank): NL86RABO0119755483 to st. Kabanga Hospital foundation, citing: ‘premature unit’