De Stichting : Beleid

Werving van gelden:
De stichting heeft een aantal vaste donoren. Middels de nieuwsbrieven wordt geprobeerd de donoren bij de stichting te betrekken. Jaarlijks gaan verschillende groepen studenten naar Kabanga voor hun stage. Door de studenten te ondersteunen in hun acties om geld binnen te halen, wil de stichting projecten ondersteunen. De afgelopen jaren was er weinig tijd en expertise om fondsen te werven. In 2016 wil de stichting beginnen om fondsen te werven. Fondsen kunnen aanzienlijk bijdragen aan de financiering van de projecten. Daarnaast wil de stichting vrijwilligers inzetten om voor de projecten geld in te zamelen. Ten slotte wil de stichting met behulp van partners en sponsoren specifieke kennis en middelen inzetten om de projecten uit te voeren.

Om de projecten te kunnen uitvoeren is er binnen het bestuur van de stichting een verdeling van taken gemaakt. Het is de bedoeling om enerzijds in te zetten op fondsenwerving voor projecten en anderzijds en het ondersteunen van de vrijwilligers en de studenten. Er is vooral expertise nodig om bedrijven te vragen voor financiering en om fondsen te werven. Middels maandelijkse bijeenkomsten worden de voortgang van de projecten, de afspraken met het ziekenhuis en de afgesproken acties besproken.

Vermogen van de stichting:
Het uitkeringsbeleid van de stichting is om het geld gericht in te zetten. Dat betekent dat de gekozen projecten, welke met het ziekenhuis zijn overeengekomen, gefinancierd worden. Het kan zijn dat de nood in het ziekenhuis zo hoog is dat er door het bestuur wordt besloten om de nood te financieren.

Beschrijving administratieve organisatie
De penningmeester van de stichting houdt een financieel overzicht bij dat elke vergadering wordt doorgenomen